Batterier för professionellt bruk


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

En förstudie om batterier för professionellt bruk pågår och mer information om den finns på dess webbplats. I detta skede är det alltså fortfarande oklart vilka krav som kommer att gälla batterier för professionellt bruk. Sannolikt får de ingen ekodesignförordning, men exempelvis självständig lagstiftning, där man skulle kunna beakta typiska ekodesignkrav, men dessutom kunna gå djupare in särskilt på ärenden som gäller hållbarhet, såsom bestämmelser om kolavtryck eller kritiska råvaror. Ett alternativ är också att kraven läggs till batteridirektivet. Ärendet avgörs emellertid först efter bl.a. samråd samt valet av en ny kommission.

Preliminärt omfattar produktgruppen uppladdningsbara elektrokemiska batterier, som är industribatterier enligt definitionerna i batteridirektivet (såsom batterier konstruerade för professionellt bruk eller användning i trafiken).

Batteridirektivet (2006/66/EG) lyder: ”Exempel på industribatterier och industriackumulatorer inbegriper batterier och ackumulatorer som används för elförsörjning vid nödsituationer eller som reservkraft på sjukhus, flygplatser eller kontor, batterier och ackumulatorer som används i tåg eller flygplan och batterier och ackumulatorer som används på offshoreoljeriggar eller i fyrar. Hit hör även batterier och ackumulatorer som är avsedda uteslutande för manuella betalningsterminaler i affärer och restauranger, streckkodsläsare i affärer, videoutrustning för TV-kanaler liksom studior för yrkesmässigt bruk, gruvlampor och dyklampor som är fästa vid gruvhjälmar och dykhjälmar för yrkesutövare, reservbatterier och reservackumulatorer för eldörrar för att förhindra att människor fastnar eller kläms, batterier och ackumulatorer som används i instrument eller i olika typer av mät- eller instrumentutrustning samt batterier och ackumulatorer som används i samband med solpaneler, fotovoltaiska och andra tillämpningar av förnybar energi. Industribatterier och industriackumulatorer inbegriper också batterier och ackumulatorer som används i eldrivna fordon, till exempel bilar, rullstolar, cyklar, flygplatsfordon och automatiska transportfordon. Utöver denna icke-uttömmande förteckning av exempel bör alla batterier eller ackumulatorer som inte förslutits och inte används för fordon anses vara industribatterier respektive industriackumulatorer.

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()