Sähkömoottorit (0,75-375 kW)


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat sähköllä toimivat nimellisteholtaan 0,75-375 kilowatin oikosulkumoottorit, myös silloin, kun niitä on integroitu muihin tuotteisiin.
  • Tuoteryhmästä poissuljetaan, muuten kuin tuotetietovaatimusten osalta, jarrumoottorit sekä moottorit, jotka on spesifioitu toimimaan täysin nesteeseen upotettuna, yli 4000 metrin korkeudessa, yli 60 ℃:n tai alle -30 ℃:n ympäristölämpötilassa, yli 400 ℃ suurimmassa käyttölämpötilassa, räjähdysvaarallisissa tiloissa tai olosuhteissa, joissa jäähdytysnesteen lämpötila tuotteen sisääntulossa on alle 0 °C tai yli 32 °C. Lisäksi tuoteryhmään eivät kuulu johonkin tuotteeseen (esim. vaihteistoon tai puhaltimeen) integroidut moottorit, joiden energiatehokkuutta ei voida testata erillään kyseisestä tuotteesta eivätkä vesijäähdytteiset moottorit, jotka on spesifioitu toimimaan alle 0 °C:n lämpötilassa.
  • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana. 1.10.2019 julkaistiin uusi asetus moottoreille, johon yhdistettiin kaikki vanhat sähkömoottoriasetukset. Uusi asetus löytyy tuoteryhmästä ”sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat”.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.1.2015:

  • Moottoreiden sekä tuotteiden, joihin niitä on integroitu, teknisessä dokumentaatiossa ja valmistajien internetsivustoilla tulee antaa liitteen I kohdan 2 mukaiset tiedot. Lisäksi teknisessä dokumentaatiossa tulee mainita mahdolliset varotoimet, joita tulee noudattaa, kun moottoreita kootaan, asennetaan, huolletaan tai käytetään taajuusmuuttajien kanssa, myös tiedot siitä, kuinka voidaan minimoida taajuusmuuttajien aiheuttamia sähkö- ja magneettikenttiä.
  • Moottorin arvokilpeen tai sen lähelle tulee merkitä nimellishyötysuhde täydellä, 75 %:n ja 50 %:n nimelliskuormituksella ja -jännitteellä, hyötysuhdetaso (IE3 tai IE2) sekä valmistusvuosi. Jos kilvessä ei ole tarpeeksi tilaa, voi merkinnän hyötysuhteesta 75 %:n ja 50 %:n nimelliskuormituksella ja -jännitteellä jättää pois.
  • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen II mukaisesti.

 Voimaantulo 1.1.2017:

  • Kaikkien moottoreiden hyötysuhteen tulee olla liitteen I kohdan 1 taulukon 2 (taso IE3) mukainen tai jos ne on varustettu taajuusmuuttajalla, taulukon 1 (taso IE2) mukainen.
  • Moottorin arvokilvessä ja teknisessä dokumentaatiossa tulee mainita tieto siitä, että moottorit, jotka eivät täytä hyötysuhdetasoa IE3, on varustettava taajuusmuuttajalla.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat hyötysuhdetason IE3 mukaiset kaikille moottoreille.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()