Loiste-, suurpainepurkauslamput, niiden virranrajoittimet ja valaisimet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat loistelamput, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamput sekä virranrajoittimet ja valaisimet, joissa voidaan käyttää tällaisia lamppuja. Vaatimuksia sovelletaan myös, kun tuoteryhmän sisältämiä tuotteita on integroitu muihin energiaa käyttäviin tuotteisiin.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu liitteessä I mainitut tuotteet. Esimerkiksi suunnatut lamput, LED-lamput, ympärisäteilevät lamput ja muut muuhun kuin yleisvalaistukseen tarkoitetut tuotteet eivät kuulu tuoteryhmään.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja tietyille lampuille ja valaisimille on lisäksi asetettu energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.
 • HUOM! Euroopan komissio on antanut 2019 uuden valonlähteitä koskevan asetuksen, joka korvaa siirtymäajan jälkeen vanhat vaatimukset. Katso uudet vaatimukset kohdasta valonlähteet.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Loistelamput, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta ja suurpainepurkauslamput

Voimaantulo 13.4.2010:

 • Liitteen III kohdan 1.3 mukaiset tuotetiedot on annettava vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla sekä teknisessä dokumentaatiossa jokaisesta tuotteesta.
 • Yksikantaisten loistelamppujen on täytettävä lampputyypistä riippuen liitteen III taulukoiden 2, 3, 4 tai 5 valotehokkuusvaatimukset. Jos nimellisteho tai lampun muoto poikkeaa taulukoissa 2–5 mainituista, lampun valotehokkuuden on vastattava lähimpää tehon arvoa ja lähinnä vastaavaa muotoa.
 • Jos lampun nimellisteho on yhtä kaukana kahdesta lähimmästä taulukon tehoarvosta, lampun valotehokkuuden on vastattava korkeampaa arvoa. Jos nimellisteho on korkeampi kuin korkein taulukon arvo, valotehokkuuden on vastattava korkeinta arvoa.

Voimaantulo 13.4.2012:

 • Kaikilla kaksikantaisilla lampuilla on oltava sen T8-lampun vähimmäistehokkuus, jonka teho on lähimpänä lampun omaa tehoa taulukossa 1. 16 mm:n spiraalinmuotoisille kaksikantaisille lampuille sovelletaan näiden sijaan T9-lamppujen vaatimuksia taulukossa 5. Vähimmäistehokkuuden arvoa laskee kuitenkin lampun korkea värilämpötila ja/tai korkea värintoisto ja/tai ulkovaippa ja/tai pitkä käyttöikä taulukon 6 mukaisesti.
 • Suurpainenatriumlamppujen on täytettävä taulukoiden 7 ja 8 tehokkuusvaatimukset. Lamput, joissa Tc ≥ 5 000 K tai joissa on ulkovaippa, on täytettävä nämä tehokkuusvaatimukset vähintään 90-prosenttisesti. Suurpainenatriumlamppujen valovirran alenemakertoimen ja eloonjäämiskertoimen on oltava taulukon 13 mukaisia.
 • Loistelamppujen Ra on oltava vähintään 80 ja niiden on saavutettava vähintään taulukoiden 11 ja 11 a mukaiset valovirran alenemakertoimet sekä taulukon 12 mukaiset eloonjäämiskertoimet.

Voimaantulo 13.4.2015:

 • Muiden suurpainepurkauslamppujen kuin monimetalli- ja suurpainenatriumlamppujen valotehokkuuksien on oltava vähintään taulukon 9 mukaisia.

Voimaantulo 13.4.2017:

 • Loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, on pystyttävä toimimaan virranrajoittimien kanssa, jotka kuuluvat vähintään energiatehokkuusluokkaan A2 liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukaisesti.
 • Monimetallilampuilla on oltava vähintään taulukon 10 mukaiset valotehokkuuden mitoitusarvot sekä taulukon 14 mukaiset valovirran alenemakertoimet ja eloonjäämiskertoimet. Lamppujen, joissa Tc ≥ 5 000 K tai joissa on ulkovaippa, on täytettävä taulukon 10 vaatimukset vähintään 90-prosenttisesti.

Virranrajoittimet, joita käytetään ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettujen loistelamppujen ja suurpainepurkauslamppujen kanssa

Voimaantulo 13.4.2010:

 • Liitteen III kohdan 2.2 alakohdan A mukainen energiatehokkuusindeksin (EEI) mukainen luokka on annettava vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla sekä teknisessä dokumentaatiossa jokaisesta tuotteesta. Tiedot on myös merkittävä näkyvästi ja pysyvästi virranrajoittimeen. Sellaiset virranrajoittimet, joita voidaan käyttää eri tehoilla (multiwattage), on joko luokiteltava niiden alimman (huonoimman) hyötysuhteen mukaan tai asianomainen luokitus on ilmoitettava kunkin lampun osalta, jossa virranrajoitinta käytetään.
 • Kyseisen luokituksen on oltava vähintään B2 taulukossa 17 tarkoitetuille virranrajoittimille, A3 taulukon 18 virranrajoittimille ja A1 taulukon 19 virranrajoittimille. Himmennyksellä, joka vastaa 25 %:a käytettävän lampun suurimmasta valotehosta, lamppu-virranrajoitinpiirin tuloteho (Pin) saa olla enintään puolet lampun mitoitustehon ja energiatehokkuuden vähimmäisarvon suhteesta.

Voimaantulo 13.4.2012:

 • Suurpainepurkauslamppujen tuotetiedoissa on ilmoitettava virranrajoittimen hyötysuhde.
 • Loistelamppujen virranrajoittimien virrankulutus saa olla enintään 0,5 W, kun käytettävät lamput eivät emittoi lainkaan valoa normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Voimaantulo 13.4.2017:

 • Virranrajoittimen hyötysuhteen on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin EBb, joka määritellään liitteen II kohdan 3 alakohdassa g.
 • Suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimien hyötysuhteen on oltava taulukon 16 mukainen.

Valaisimet, joissa käytetään ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettuja loistelamppuja ja suurpaine-purkauslamppuja

Voimaantulo 13.4.2012:

 • Valaisimista, joiden kokonaisvalovirta on yli 2000 lm, on annettava liitteen III kohdan 3.2 alakohdan A mukaiset tuotetiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja teknisessä dokumentaatiossa jokaisesta mallista. Valaisimissa, joissa käytetään suurpainepurkauslamppuja, on mainittava, että ne on suunniteltu liitteessä II tarkoitettuja kirkkaita ja/tai päällystettyjä lamppuja varten.
 • Valaisinten virrankulutus ei saa ylittää sisäänrakennettujen virranrajoitinten virrankulutuksen yhteenlaskettua määrää, kun lamput, joissa niitä tavallisesti käytetään, eivät emittoi lainkaan valoa, ja kun mahdolliset muut liitetyt komponentit (verkkoliitännät, anturit jne.) on kytketty irti.

Voimaantulo 13.4.2017:

 • Kaikkien valaisinten, joissa käytetään ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettuja loistelamppuja ja suurpainepurkauslamppuja, on oltava yhteensopivia 13.4.2017 voimaantulevien vaatimusten täyttävien virranrajoitinten kanssa.

Energiamerkintä­vaatimukset

Voimaantulo 1.9.2013:

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan lamppuja ja valaisimia, joihin eivät lukeudu artiklan 1 kohdan 2 mukaiset tuotteet. Esimerkiksi alle 30 lumenin lampuille sekä paristoilla toimiville lampuille ei vaadita energiamerkintää.

Erillisinä tuotteina markkinoille saatettavat sähkölamput

 • Tuoteseloste, jonka on sisällettävä liitteen I kohdan 1 mukaiset tiedot, asetetaan saataville. Jos tuote-esitteitä ei toimiteta, tuotteen mukana toimitettua merkkiä voidaan pitää tuoteselosteena.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen III mukaisesti.
 • Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen VI ja laskettava liitteen VII mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä kaikissa mainoksissa, virallisissa hintailmoituksissa tai tarjouksissa, joissa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava energiatehokkuusluokka.
 • Sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista, joka on tuotu markkinoille vuoden 2014 jälkeen. Merkin tulee olla liitteen I kohdan 1 mukainen. Jos lamppua on tarkoitus markkinoida myyntipisteessä, täytyy yksittäisen pakkauksen ulkopintaan kiinnittää, painaa tai liittää tällainen merkki, ja lisäksi lampun nimellisteho on ilmoitettava merkin ulkopuolella pakkauksessa.

Loppukäyttäjille markkinoitaviksi tarkoitetut valaisimet

 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen III mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan valaisimen erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä kaikissa mainoksissa, virallisissa hintailmoituksissa tai tarjouksissa, joissa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on annettava liitteen I kohdassa 2 mainitut tiedot.
 • Sähköinen energiamerkki, joka on liitteen I kohdan 2 mukainen, asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta vuoden 2014 jälkeen markkinoille tuodusta mallista.
 • Jos valaisinta on tarkoitus markkinoida myyntipisteessä, tulee jälleenmyyjän saataville asettaa sähköinen tai painettu merkki, joka on liitteen I kohdan 2 mukainen. Merkit tulee toimittaa viiveettä, jos ne toimitetaan pyydettäessä.
 • Jos valaisin tuodaan markkinoille pakkauksessa, jossa on valaisimessa käytettäväksi tarkoitettuja lamppuja, täytyy tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten sisällyttävä valaisimen pakkaukseen. Vaihtoehtoisesti valaisimen pakkauksen pinnalla voi esittää tiedot, jotka on asetettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Voimaantulo 1.9.2013:

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan lamppuja ja valaisimia, joihin eivät lukeudu artiklan 1 kohdan 2 mukaiset tuotteet. Esimerkiksi alle 30 lumenin lampuille sekä paristoilla toimiville lampuille ei vaadita energiamerkintää. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Jälleenmyynti yleisesti

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa valaisimessa on laitteen ulkopinnalla oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama liitteen I kohdan 2 mukainen energiamerkki niin, että merkki on selvästi näkyvillä ja tunnistettavissa kyseiseen malliin liittyväksi merkiksi merkissä olevaa tuotenimeä ja mallinumeroa lukematta ja/tai niin, että merkki liittyy myyntipisteessä parhaiten näkyvillä oleviin valaisimen tietoihin, kuten hintatietoihin tai teknisiin tietoihin.

Jos valaisin tuodaan markkinoille pakkauksessa, jossa on valaisimessa käytettäväksi tarkoitettuja lamppuja, täytyy tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten sisällyttävä valaisimen pakkaukseen. Vaihtoehtoisesti valaisimen pakkauksen pinnalla voi esittää tiedot, jotka on asetettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa.

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja lamppuja, joita loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittaja on toimittanut liitteen IV mukaisesti. Tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan lampun erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä kaikissa mainoksissa, virallisissa hintailmoituksissa tai tarjouksissa, joissa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava lampun energiatehokkuusluokka. Valaisimien kohdalla on edellä mainituissa tapauksissa mainittava liitteen I kohdan 2 mukaiset tiedot.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilta saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat seuraavanlaiset:

 • Pois päältä -tila: 0–0,3 wattia, syväpoiskytkentäkytkin ensiöpuolella, riippuen muun muassa direktiivin 2014/30/EU mukaiseen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvistä ominaisuuksista
 • Valmiustila – uudelleenaktivointitila: 0,1 wattia
 • Valmiustila – näyttötila: yksinkertaiset näytöt ja matalatehoiset LEDit: 0,1 wattia; suuremmat näytöt (kuten kellonaikanäytöt) vaativat suuremman tehon

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()