Loiste-, suurpainepurkauslamput, niiden virranrajoittimet ja valaisimet
Lot 8


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Vaatimukset kohdistuvat loistelamppuihin, joissa ei ole sisäistä virranrajoitinta, suurpainepurkauslamppuihin sekä virranrajoittimiin ja valaisimiin, joissa voidaan
käyttää tällaisia lamppuja, markkinoille saattamiselle. Vaatimuksia sovelletaan myös silloin, kun nämä tuotteet on integroitu muihin energiaa käyttäviin tuotteisiin.

Tällä asetuksella vahvistetaan myös ohjeelliset viitearvot toimistovalaistuksessa ja tie- ja katuvalaistuksessa käytettäviksi tarkoitetuille tuotteille.

Vaatimuksia ei sovelleta liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin. Rajoituksia sovelletaan vain yleisvalaistukseen tarkoitettuihin tuotteisiin, ei esimerkiksi vara- ja hätävalaistuksessa käytettäviin lamppuihin tai virranrajoittimiin. Tuotetiedoissa on tällöin ilmaistava suunniteltu käyttötarkoitus.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Voimaantulo 13. huhtikuuta 2010:

 • lamppujen tuotetiedot tulee olla nähtävillä vapaasti käytettävillä internetsivuilla ja niiden pitää olla liitteen III kohdan 1.3 mukaiset
 • virranrajoittimien tuotetiedot tulee olla nähtävillä vapaasti käytettävillä internetsivuilla ja niiden pitää olla liitteen III kohdan 2.2 mukaiset

Voimaantulo 13. lokakuuta 2010:

 • valaisimien tuotetietovaatimuksissa vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on ilmaistava, millaisten lamppujen ja virranrajoittimien kanssa valaisin on tarkoitettu käytettäväksi, mikäli se toimitetaan ilman näitä markkinoille
  • jos lamput ja virranrajoittimet ovat mukana, ovat näiden tiedot ilmaistava vastaavasti, kuten niiden valmistaja ilmaisee omilla sivuillaan
 • on annettava valaisimen ylläpito-ohjeistus sekä purkamisohjeet

Erityiset vaatimukset

Voimaantulo 13. huhtikuuta 2010:

 • markkinoille saatettavilla lamppujen on saavutettava liitteen III mukaiset valotehokkuuden vähimmäisarvot
 • markkinoilta poistuvat energiatehottomat elohopealamput, T5-loistelamput (13–80 W), T8-halofosfaattiloistelamput, sekä TL-D ja TL-E loistelamput, joiden värintoistoindeksi Ra < 80.
 • virranrajoittimien on oltava käyttötarkoituksesta riippuen energiatehokkuusindeksiltään A1-B2 (taulukot 17–19 liitteessä III).
 • kaikkien virranrajoittimien tehonkulutus lampun ollessa pimeänä saa olla enintään 1,00 W

Voimaantulo 13. huhtikuuta 2012:

 • markkinoilta poistuvat energiatehottomat T10- ja T12-loistelamput (pois lukien G13-kantaiset ja sytytysliuskalla varustetut), suurpainenatriumlamput, monimetallilamput ja suurpainepurkauslamput
 • valovirran alenemalle ja eliniälle on vaatimuksia liitteessä III
 • suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimien hyötysuhteen tulee täyttää liitteen III taulukon 15 asettamat rajat
 • kaikkien virranrajoittimien tehonkulutus lampun ollessa pimeänä saa olla enintään 0,50 W
 • valaisimet on suunniteltava siten, että niihin voidaan vaihtaa 13.4.2017 voimaan tulevien vaatimusten mukainen elektroninen virranrajoitin. Tätä ei vaadita kotelointiluokaltaan vähintään IP4X olevilta valaisimilta
 • lamppujen tuotetiedot tulee olla nähtävillä vapaasti käytettävillä internetsivuilla ja niiden pitää olla liitteen III kohdan 1.3 mukaiset
 • virranrajoittimien tuotetiedot tulee olla nähtävillä vapaasti käytettävillä internetsivuilla ja niiden pitää olla liitteen III kohdan 2.2 mukaiset

Voimaantulo 13. huhtikuuta 2015:

 • HID-lamppujen valotehokkuusvaatimukset poistavat suurpaine-elohopealamput markkinoilta

Voimaantulo 13. huhtikuuta 2017:

 • monimetallilamppujen suorituskykyvaatimukset tiukkenevat, samoin kuin virranrajoittimien hyötysuhdevaatimukset, joiden johdosta magneettisten kuristimien markkinointi päättyy

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

1.9.2013 astui voimaan EU:n energiamerkintäasetus sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnästä. Lamppujen energiamerkinnästä annetun asetuksen 874/2012 vaatimukset koskevat hehkulanka-, loiste-, suurpainepurkaus- ja led-lamppuja/moduuleja. Asetuksen soveltamisalasta on rajattu pois kaikki lamput ja led-moduulit, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus ei ole valaistus, sekä kaikki lamput ja led-moduulit, joiden valovirta on alle 30 lm.

Voimaantulo 1. syyskuuta 2013:

 • pakkauksessa ilmoitetaan lampun nimellisteho merkin ulkopuolella
 • lampuista saataville asetetaan liitteen II mukainen tuoteseloste
 • jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä IIImääritelty lamppujen tekninen dokumentaatio
 • Asetuksen 874/2012 mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin. Energiatehokkuusindeksi lasketaan liitteen VII ja energiatehokkuusluokka määritetään liitteen VI mukaisesti.
 • Jos lamppua on tarkoitus markkinoida myyntipisteessä, yksittäisen pakkauksen ulkopintaan on kiinnitetty tai painettu tai siihen on liitetty merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään asetuksen 874/2012 liitteen I mukainen.

Voimaantulo 1. maaliskuuta 2014:

 • jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä III määritelty valaisimien tekninen dokumentaatio
 • jos valaisin saatetaan markkinoille loppukäyttäjälle tarkoitetussa pakkauksessa, johon sisältyy sähkölamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa valaisimeen, tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten on sisällyttävä valaisimen pakkaukseen
  • jos näin ei ole, valaisimen pakkauksen ulko- tai sisäpinnalla on esitettävä jossain muussa muodossa tiedot, jotka on annettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa ja jotka vaaditaan tämän asetuksen ja muiden komission asetusten nojalla
 • lamppujen mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja
 • valaisimien mainonnassa on mainittava tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki, mallitunniste, energiatehokkuusluokka ja painotettu energiankulutus, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja (tiedot voidaan antaa joko energiamerkissä tai tekstinä)
 • lamppujen teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka
 • valaisimien teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki, mallitunniste, energiatehokkuusluokka ja painotettu energiankulutus (tiedot voidaan antaa joko energiamerkissä tai tekstinä)
 • Jos valaisinta on tarkoitus markkinoida myyntipisteessä, jälleenmyyjien saataville asetetaan korvauksetta sähköisessä tai painetussa muodossa oleva merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen. Jos tavarantoimittaja valitsee toimitusjärjestelmän, jossa merkit toimitetaan ainoastaan jälleenmyyjien pyynnöstä, tavarantoimittajan on pyydettäessä toimitettava merkit viiveettä. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1. tammikuuta 2015

 • Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta lamppu- ja valaisinmallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista lamppu- ja valaisinmalleista.

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

 

Vaatimukset jälleenmyyjille

1. Sähkölamput

Voimaantulo 1.9.2013:

 • Kaikissa myyntipisteessä olevissa lampuissa pitää yksittäisen pakkauksen ulkopintaan olla kiinnitetty, painettu tai siihen on liitetty merkki. Pakkauksessa pitää myös ilmoittaa lampun nimellisteho merkin ulkopuolella.
 • Merkin tulee sisältää seuraavat tiedot:
  • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
  • tavarantoimittajan mallitunniste
  • energiatehokkuusluokka
  • painotettu energiankulutus
 • Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot.

Voimaantulo 1.1.2015:

Postimyynti tms. etäkauppa
 • Ostettavaksi, vuokrattavaksi tai osamaksukauppaan tarjottua mallia, jonka osalta lopullisen omistajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava seuraavassa järjestyksessä:
  • energiatehokkuusluokka
  • painotettu energiankulutus
 • Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava asetuksen liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.
 • Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.
Mainosmateriaalit
 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

2. Valaisimet

Voimaantulo 1.3.2014 alkaen:

Kaikissa myyntipisteessä olevissa valaisimissa pitää olla energiamerkki. Merkin on oltava esillä jommallakummalla tai molemmilla seuraavista tavoista:

 • esiteltävän valaisimen läheisyydessä siten, että se on selvästi näkyvillä ja tunnistettavissa kyseiseen malliin liittyväksi merkiksi merkissä olevaa tuotenimeä ja mallinumeroa lukematta
 • siten, että se liittyy myyntipisteessä parhaiten näkyvillä oleviin tietoihin esiteltävästä valaisimesta (kuten hintatietoihin tai teknisiin tietoihin)

Merkin tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • joku seuraavista virkkeistä tapauksen mukaan:
  • Valaisimessa voidaan käyttää seuraaviin energialuokkiin kuuluvia lamppuja
  • Valaisin sisältää kiinteitä ledilamppuja
  • Valaisin sisältää kiinteitä ledilamppuja ja siinä onistukat seuraaviin energialuokkiin kuuluville lampuille
 • energiatehokkuusluokat, joihin liittyvät soveltuvin osin seuraavat merkinnät:
  • ’lamppu’-merkki, joka ilmaisee niiden käyttäjän vaihdettavissa olevien lamppujen luokat, joita valaisimessa voidaan käyttää
  • rasti niiden lamppuluokkien päällä, joita valaisimessa ei voida käyttää yhteensopivuusvaatimusten mukaisesti
  • ’LED’ -sana pystysuunnassa luokkien A–A++ rinnalla, jos valaisin sisältää ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa. Jos tällaisessa valaisimessa ei ole istukoita käyttäjän vaihdettavissa oleville lampuille, luokat B–E on peitettävä rastilla
 • yksi seuraavista virkkeistä tapauksen mukaan:
  • jos valaisimessa käytetään lamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa, ja tällaiset lamput sisältyvät valaisimen pakkaukseen: ”Valaisimen mukana toimitettavan lampun energialuokka: X”. Virkettä voidaan tarvittaessa muuttaa siten, että se viittaa yhteen lamppuun tai useisiin lamppuihin, ja siinä voidaan mainita useita energialuokkia
  • jos valaisin sisältää ainoastaan ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa: ”Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa”
  • jos valaisin sisältää sekä ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa, että istukoita vaihdettaville lampuille, eikä tällaisia lamppuja toimiteta valaisimen mukana: ”Valaisimen ledilamppuja ei voi vaihtaa”
  • jos valaisimessa käytetään ainoastaan lamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa, mutta lamppuja ei toimiteta valaisimen mukana, jätetään tila tyhjäksi

Jos valaisin myydään loppukäyttäjälle tarkoitetussa pakkauksessa, johon sisältyy sähkölamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa valaisimeen, tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten on sisällyttävä valaisimen pakkaukseen. Jos näin ei ole, valaisimen pakkauksen ulko- tai sisäpinnalla on esitettävä jossain muussa muodossa tiedot, jotka on annettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa ja jotka vaaditaan ekosuunnitteluasetusten nojalla.

Verkkokauppa

Voimaantulo 1.1.2015 alkaen:

 • Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot.
 • Tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna, hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava, asetuksessa määritelty, kuva. Vanhoilla malleilla sähköisen energiamerkinnän käyttö on vapaaehtoista. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä.
 • Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.
Postimyynti tms. etäkauppa
 • Ostettavaksi, vuokrattavaksi tai osamaksukauppaan tarjottua mallia, jonka osalta lopullisen omistajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava seuraavassa järjestyksessä:
  • energiatehokkuusluokka
  • painotettu energiankulutus
 • Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava asetuksen liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.
 • Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.
Mainosmateriaalit

Voimaantulo 1.3.2014 alkaen:

 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Valaistuksen (LOt 8, Lot 9, Lot 19) uudelleenkatselmoinnin esiselvitykset:

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Parhaiden markkinoilla olevan teknologian viitearvot loiste- ja suurpainepurkaustuotteille on määritelty asetuksen 245/2009 liitteessä V. Parhaiden markkinoilla olevan teknologian viitearvot toimistovalaistukseen tarkoitetuille tuotteille on määritelty asetuksen 245/2009 liitteessä VI. Parhaiden markkinoilla olevan teknologian viitearvot tie- ja katuvalaistukseen tarkoitetuille tuotteille on määritelty asetuksen 245/2009 liitteessä VII. 

Loiste- ja suurpainepurkaustuotteet

1.   Lamppujen tehokkuus ja käyttöikä
Yksi- ja kaksikantaiset loistelamput

Yksi- ja kaksikantaisten loistelamppujen viitearvoina ovat liitteessä III olevan 1.1 ja 1.2 kohdan taulukoissa mainitut parhaat arvot.

Suurpainepurkauslamput
Monimetallilamppujen (kirkkaat ja himmeät) tehokkuuden ja suorituskyvyn ohjeelliset mitoitusarvot (viitetaso)
Ra ≥ 80 80 > Ra ≥ 60
Lampun nimellisteho
[W]
Lampun tehokkuuden mitoitusarvo
[lm/W]
Lampun tehokkuuden mitoitusarvo
[lm/W]
W ≤ 55 ≥ 80 ≥ 95
55 < W ≤ 75 ≥ 90 ≥ 113
75 < W ≤ 105 ≥ 90 ≥ 116
105 < W ≤ 155 ≥ 98 ≥ 117
155 < W ≤ 255 ≥ 105
255 < W ≤ 405 ≥ 105
Käyttötunnit Valovirran alenemakerroin Lampun eloonjäämiskerroin
12 000 > 0,80 > 0,80
Suurpainenatriumlamppujen (kirkkaat ja himmeät) tehokkuuden ja suorituskyvyn ohjeelliset mitoitusarvot (viitetaso)
Lampun nimellisteho [W] Lampun tehokkuuden mitoitusarvo [lm/W]
W ≤ 55 ≥ 88
55 < W ≤ 75 ≥ 91
75 < W ≤ 105 ≥ 107
105 < W ≤ 155 ≥ 110
155 < W ≤ 255 ≥ 128
255 < W ≤ 405 ≥ 138
Käyttötunnit Valovirran alenemakerroin Lampun eloonjäämiskerroin
16 000 > 0,94 > 0,92
2.   Lamppujen elohopeapitoisuus

Energiatehokkaat loistelamput, joiden elohopeapitoisuus on pienin, sisältävät enintään 1,4 mg elohopeaa, ja energiatehokkaat suurpainepurkauslamput, joiden elohopeapitoisuus on pienin, sisältävät enintään 12 mg elohopeaa.

3.   Virranrajoittimien suorituskyky

Sovelluksissa, joissa himmennyskäyttö on hyödyllinen, viitearvot ovat seuraavat:

 • Energiatehokkuusindeksin mukaiseen luokkaan A1 BAT kuuluvat loistelamppujen virranrajoittimet, joilla aikaansaadaan portaaton himmennys 10 %:iin suurimmasta valotehosta.
 • Suurpainepurkauslamppujen virranrajoittimet, joiden hyötysuhde on 0,9 ja joilla aikaansaadaan portaaton himmennys 40 %:iin suurimmasta valotehosta (paras tunnettu tulos, tosiasiallinen himmennysaste voi riippua virranrajoittimen kanssa käytettävän suurpainepurkauslampun tyypistä).
4.   Valaisimien tuotetiedot
 • Viitearvoja edustavista valaisimista on annettava liitteessä III olevassa 3.2 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi valaisimen CEN Flux Code tai täydelliset fotometriset tiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi

Toimistovalaistukseen tarkoitetut tuotteet

1.   Lamppujen viitearvot
1.1   Lamppujen suorituskyky

Lampuilla on liitteen V mukainen tehokkuus.

Näillä lampuilla on alla olevassa taulukossa esitetyt valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet.

Toimistovalaistuksen lamppujen ohjeelliset valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet (viitetaso)
Käyttötunnit 2 000 4 000 8 000 16 000
Valovirran alenemakerroin 0,97 0,93 0,90 0,90
Lampun eloonjäämiskerroin 0,99 0,99 0,98 0,93

Lisäksi nämä lamput ovat himmennettävissä vähintään 10 %:iin niiden suurimmasta valotehosta.

1.2   Lamppujen tuotetiedot

Lampuista on annettava soveltuvin osin liitteessä III olevassa 1.3 kohdassa vaaditut tiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi.

2.   Valonlähteen ohjauslaitteistojen viitearvot
2.1   Valonlähteen ohjauslaitteistojen suorituskyky
 • Loistelamppujen virranrajoitinten energiatehokkuusindeksin mukainen luokka on vähintään A1 BAT liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukaisesti, ja ne soveltuvat himmennyskäyttöön.
 • Suurpainepurkauslamppujen virranrajoitinten hyötysuhde on 88 % lampun tehon ollessa ≤ 100 W ja muissa tapauksissa 90 %, ja ne soveltuvat himmennyskäyttöön, jos samalla virranrajoittimella käytettyjen lamppujen yhteenlaskettu teho on yli 50 W.
 • Muuntyyppisten valonlähteen ohjauslaitteistojen hyötysuhde on 88 %, kun tuloteho on ≤ 100 W, ja muissa tapauksissa 90 % (sovellettavien mittausstandardien mukaisesti mitattuna), ja ne soveltuvat himmennyskäyttöön lampuissa, joiden yhteenlaskettu tuloteho on yli 55 W.
2.2   Valonlähteen ohjauslaitteistojen tuotetiedot

Valonlähteen ohjauslaitteistoista on annettava tiedot virranrajoittimen tai muuntyyppisen valonlähteen ohjauslaitteiston hyötysuhteesta vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi.

3.   Valaisinten viitearvot
3.1   Valaisinten suorituskyky
 • Valaisinten alenemakerroin on > 0,95, kun likaantumisaste vastaa tavanomaisia toimisto-olosuhteita ja puhdistusväli on 4 vuotta.
 • Jos valaisimissa käytetään loistelamppuja tai suurpainepurkauslamppuja, ne ovat yhteensopivia vähintään yhden liitteessä V mainittujen viitearvojen mukaisen lampputyypin kanssa.
 • Lisäksi kyseiset valaisimet ovat yhteensopivia valaistuksen ohjausjärjestelmien kanssa, joilla on seuraavat ominaisuudet:
  • läsnäolon havainnointi,
  • valoon reagoiva himmennys (päivänvalon ja/tai tilan heijastussuhteen muutokset),
  • valaistusvaatimuksiin mukautuva himmennys (työpäivän aikana, pitemmän ajanjakson aikana tai käytössä tapahtuvien muutosten vuoksi),
  • himmennys, joka kompensoi valaisimen likaantumista, lampun valotehon muutoksia sen käyttöiän aikana ja lampun vaihdosta johtuvaa tehokkuuden muutosta.
 • Yhteensopivuudesta voidaan huolehtia myös sisällyttämällä tarvittavat komponentit itse valaisimiin.
 • Yhteensopivuus tai valaisimen sisältämien komponenttien ominaisuudet on mainittava valaisimen tuoteasiakirjoissa.
3.2   Valaisinten tuotetiedot

Kustakin valaisinmallista on annettava soveltuvin osin liitteessä III olevassa 3.2 kohdassa ja liitteessä V vaaditut tiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi.

Lisäksi kaikille valaisimille (lukuun ottamatta valaisimia, joissa käytetään paljaita lamppuja ilman optiikkaa) on annettava valaisinten alenemakertoimen arvot sekä tarvittaessa puhdistusohjeet neljän vuoden ajalle seuraavaa mallia vastaavassa taulukossa:

Valaisimen alenemakertoimen ohjeelliset arvot (viitetaso)
Ympäristö Puhdistusväli (vuosina)
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Hyvin puhdas
Puhdas
Normaali (valinnainen)
Likainen (valinnainen)

Taulukkoon on liitettävä vastuuvapauslauseke, jonka mukaan taulukossa annetut arvot ovat pelkästään ohjeellisia, minkä vuoksi yksittäisissä tapauksissa saavutettavat ylläpitoarvot voivat poiketa niistä.

Jos valaisimissa käytetään suunnattuja valonlähteitä (esim. heijastinkupulamput tai ledit), annetaan vain kulloinkin sovellettavat tiedot, esim. valovirran alenemakerroin × valaisimen alenemakerroin (eikä pelkkä valaisimen alenemakerroin).


Tie- ja katuvalaistukseen tarkoitetut tuotteet

1. Lamppujen viitearvot
1.1   Lamppujen suorituskyky

Lampuilla on liitteen V mukainen tehokkuus.

Näillä lampuilla on alla olevassa taulukossa  esitetyt valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet.

Tie- ja katuvalaistuksen lamppujen ohjeelliset valovirran alenemakertoimet ja lampun eloonjäämiskertoimet (viitetaso)
Käyttötunnit 2 000 4 000 8 000 16 000
Valovirran alenemakerroin 0,98 0,97 0,95 0,92
Lampun eloonjäämiskerroin 0,99 0,98 0,95 0,92

Lisäksi nämä lamput ovat himmennettävissä vähintään 50 %:iin niiden suurimmasta valotehosta, kun lampun valotehon mitoitusarvo on yli 9 000 lm.

1.2   Lamppujen tuotetiedot

Lampuista on annettava soveltuvin osin liitteessä III olevassa 1.3 kohdassa vaaditut tiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi.

2.   Valonlähteen ohjauslaitteistojen viitearvot
2.1   Valonlähteen ohjauslaitteistojen suorituskyky
 • Loistelamppujen virranrajoitinten energiatehokkuusindeksin mukainen luokka on vähintään A1 BAT liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukaisesti, ja ne soveltuvat himmennyskäyttöön.
 • Suurpainepurkauslamppujen virranrajoitinten hyötysuhde on yli 87 %, kun lampun teho on ≤ 100 W, ja muissa tapauksissa yli 89 % (liitteen II mukaisesti mitattuna), ja ne soveltuvat himmennyskäyttöön, jos samalla virranrajoittimella käytettyjen lamppujen yhteenlaskettu teho on vähintään 55 W.
 • Muuntyyppisten valonlähteen ohjauslaitteistojen hyötysuhde on yli 87 %, kun tuloteho on ≤ 100 W, ja muissa tapauksissa yli 89 % (sovellettavien mittausstandardien mukaisesti mitattuna), ja ne soveltuvat himmennyskäyttöön lampuissa, joiden yhteenlaskettu tuloteho on vähintään 55 W.
2.2   Valonlähteen ohjauslaitteistojen tuotetiedot

Valonlähteen ohjauslaitteistoista on annettava tiedot virranrajoittimen tai muuntyyppisen valonlähteen ohjauslaitteiston hyötysuhteestavapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi.

3.   Valaisinten viitearvot
3.1   Valaisinten suorituskyky

Valaisinten optiikalla on seuraava kotelointiluokka:

 • IP65 tieluokille ME1–ME6 ja MEW1–MEW6
 • IP5x tieluokille CE0–CE5, S1–S6, ES, EV ja A

Kun valaisin on asennettu optimaalisesti, horisontin yläpuolelle säteilevän valon osuuden tulisi olla seuraavien raja-arvojen mukainen:

Tie- ja katuvalaistuksen valaisimien vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon hyötysuhteen (ULOR) ohjeelliset maksimiarvot tieluokittain (viitetaso)
Tieluokat ME1–ME6 ja MEW1–MEW6, kaikki valotehot 3 %
Tieluokat CE0–CE5, S1–S6, ES, EV ja A:
– 12 000 lm ≤ valonlähde 5 %
– 8 500 lm ≤ valonlähde < 12 000 lm 10 %
– 3 300 lm ≤ valonlähde < 8 500 lm  15 %
– valonlähde < 3 300 lm  20 %
 • Alueilla, joilla valosaaste on ongelma, horisontin yläpuolelle säteilevän valon osuus on enintään 1 % kaikissa tieluokissa ja kaikilla valotehoilla.
 • Valaisimet on suunniteltu siten, että häiriövalon emissio vältetään mahdollisuuksien mukaan. Häiriövalon vähentämiseen tähtäävä valaisimen parantaminen ei kuitenkaan saa vähentää kokonaisenergiatehokkuutta järjestelmässä, jota varten valaisin on suunniteltu.
 • Jos valaisimissa käytetään loistelamppuja tai suurpainepurkauslamppuja, ne ovat yhteensopivia vähintään yhden liitteessä V mainittujen viitearvojen mukaisen lampputyypin kanssa.
 • Valaisimet ovat yhteensopivia järjestelmien kanssa, jotka on varustettu soveltuvilla himmennys- ja ohjausjärjestelmillä, jotka ottavat huomioon käytettävissä olevan päivänvalon sekä liikenne- ja sääolosuhteet ja myös kompensoivat pintaheijastuksen ajallista vaihtelua sekä järjestelmän alkuperäistä mitoitusta valovirran alenemakertoimen johdosta.
3.2   Valaisinten tuotetiedot

Asianomaisista malleista on annettava seuraavat tiedot vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tavoilla, jotka valmistajat katsovat tarkoituksenmukaisiksi:

 • Soveltuvin osin liitteessä III olevassa 3.2 kohdassa ja liitteessä V vaaditut tiedot.
 • Taulukko valaistushyötysuhteen arvoista määritetylle tieluokalle vakiotieolosuhteissa. Taulukossa esitetään valaistushyötysuhteen arvot, joilla saadaan aikaan suurin mahdollinen energiatehokkuus eri tieleveyksille ja pylväskorkeuksille, pylväiden enimmäisetäisyyksille sekä valaisimen ulottumille ja kallistumille (soveltuvin osin tieluokan ja valaisimen suunnittelun mukaan).
 • Asennusohjeet valaistushyötysuhteen optimoimiseksi.
 • Lisäasennussuositukset häiriövalon minimoimiseksi (jos tämä ei vaaranna valaistushyötysuhteen optimointia ja turvallisuutta).
 • Kaikille valaisimille (lukuun ottamatta valaisimia, joissa käytetään paljaita lamppuja ilman optiikkaa) on annettava valaisinten alenemakertoimen arvot seuraavan mallin mukaisessa taulukossa:
Valaisinten alenemakertoimen ohjeelliset arvot (viitetaso)
Likaantumisluokka Altistusaika vuosina
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Korkea
Keskimääräinen
Alhainen

Jos valaisimissa käytetään suunnattuja valonlähteitä (esim. heijastinkupulamput tai ledit), annetaan vain kulloinkin sovellettavat tiedot, esim. valovirran alenemakerroin × valaisimen alenemakerroin (eikä pelkkä valaisimen alenemakerroin).