Kiinteän polttoaineen kattilat
Lot 15


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Ekosuunnitteluvaatimukset koskevat kiinteän polttoaineen kattiloita, joiden nimellislämpöteho on enintään 500 kilowattia. Energiamerkintävaatimukset koskevat kiinteänpolttoaineen kattiloita, joiden nimellislämpöteho on enintään 70 kilowattia.

Molempia asetuksia sovelletaan myös kiinteän polttoaineen kattilasta, lisälämmittimistä, lämmönsäätölaitteista ja aurinkolämpölaitteista koostuville kokoonpanoille.

Asetuksia ei sovelleta:

 • kattiloihin, jotka tuottavat lämpöä ainoastaan lämmintä juoma- ja talousvettä varten
 • kattiloihin, joita käytetään kaasumaisten lämmönsiirtoaineiden kuten höyryn tai ilman lämmittämiseen ja jakeluun
 • kiinteän polttoaineen yhteistuotantokattiloihin, joiden suurin sähköntuotantokapasiteetti on 50 kilowattia tai enemmän
 • ei-puumaista biomassaa käyttäviin kattiloihin

 

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö.
Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Vaatimukset astuvat voimaan: 1.1.2020

1.1.2020 lähtien kiinteän polttoaineen kattiloista on annettava seuraavat tuotetiedot:

a) käyttöoppaissa ja valmistajien, valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internet-sivustoilla:

 • asetuksen liitteen II taulukkoon 1 sisältyvät tiedot
 • kattilaa kootessa, asennettaessa tai huolettaessa huomioitavat erityiset varotoimenpiteet
 • kattilan käyttöä koskevat ohjeet ja polttoaineiden laatuvaatimuksia koskevat ohjeet
 • lämmönkehittimien ja niihin liittyvien koteloiden ominaispiirteet, kokoonpanovaatimukset ja tarvittaessa luettelo valmistajan suosittelemista yhdistelmistä

b) valmistajien, valtuutettujen edustajien ja maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internet-sivustoilla ammattihenkilöille tarkoitetussa osassa:

 • purkamista, kierrätystä ja käytön jälkeistä käsittelyä koskevat tiedot

c) asetuksen 4 artiklan mukaisessa teknisessä dokumentaatiossa:

 • edellä a ja b kohdissa luetellut tiedot
 • luettelo vastaavista malleista
 • polttoaineen kuvaus ja polttoainetta koskeva standardi tai eritelmä

Nämä tiedot voidaan yhdistää energiamerkintädirektiivin 2010/30/EU mukaiseen tekniseen dokumentaatioon. Kiinteitä polttoaineita koskevat energiamerkintävaatimukset löytyvät asetuksesta 1187/2015

d) yhteistuotantokattilaan kiinteästi merkittynä sähköntuotantokapasiteetti

Erityiset vaatimukset

Vaatimukset astuvat voimaan: 1.1.2020

1.1.2020 lähtien kiinteän polttoaineen kattiloiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Kattiloiden tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden vähimmäisarvot

Tilalämmityksen kausittaisella energiatehokkuudella tarkoitetaan kattilan tuottaman määrätyn lämmityskauden lämmitystarpeen ja tämän tarpeen täyttämiseksi tarvittavan vuotuisen energiankulutuksen suhdetta prosentteina. Tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ilmoitetut arvot pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

Kattilan nimellislämpöteho  Kausittaisen energiatehokkuuden vähimmäisarvo
 max 20 kW min 75 %
yli 20 kW min 77 %

Kattiloiden kausittaisten hiukkaspäästöjen enimmäisarvot:

Kausittaiset hiukkaspäästöt Orgaanisen sitoutuneen hiilen kausittaiset päästöt Hiilimonoksidin kausittaiset päästöt
Automaattisyöttöiset kattilat max 40 mg/m3 max 20 mg/m3 max 500 mg/m3
Käsisyöttöiset kattilat max 60 mg/m3 max 30 mg/m3 max 700 mg/m3

Typpidioksidina ilmaistut typen oksidien tilalämmityksen kausittaiset enimmäispäästöt:

 • Biomassakattiloilla 200 mg/m3
 • Fossiilisen polttoaineen kattilat 350 mg/m3

Vaatimukset on täytettävä ensisijaisella polttoaineella ja kaikilla muilla kiinteän polttoaineen kattilaan sopivilla polttoaineilla, jotka valmistaja on.

Tilalämmityksen kausittaisten päästöjen ilmoitetut arvot pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

Mittausmenetelmiä ja laskentakaavoja

Vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa ja on käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä. Mittauksissa ja laskelmissa on sovellettava asetuksen liitteessä III määriteltyjä vaatimuksia ja teknisiä parametrejä.

 

Yleiset vaatimukset:

 • kiinteän polttoaineen kattilat on testattava ensisijaisella polttoaineella ja kaikilla asetuksen liitteessä II olevassa taulukossa 1 mainituilla muilla sopivilla polttoaineilla. Poikkeuksen muodostaa kattila, joka testataan puuhakkeella, jonka kosteuspitoisuus on yli 25 prosenttia
 • Kiinteän polttoaineen kattilalle suunniteltu kiinteää polttoainetta käyttävä lämmönkehitin testataan asianmukaisen kattilan kotelon kanssa ja vastaavasti kattilan kotelo testataan asianmukaisen lämmönkehittimen kanssa.

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus

 • Tapauksen mukaan hyötysuhteen arvot ɳn ja ɳp ja hyötylämpötehon arvot Pn ja Pp on mitattava. Yhteistuotantokattiloille on mitattava myös sähköhyötysuhteen arvo ɳ el,n
 • Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ɳs lasketaan:
  • tilalämmityksen kausittaisena energiatehokkuutena aktiivitilassa ɳs korjattuna osuuksilla, joilla otetaan huomioon lämmönsäätölaitteet ja lisäsähkönkulutus
  • yhteistuotantokattiloiden osalta lisäämällä sähköhyötysuhde kerrottuna muuntokertoimella CC=2,5
 • Sähkönkulutus kerrotaan muuntokertoimella CC=2,5

Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ɳmääritetään seuraavasti:

ɳs = ɳson – F(1) – F(2) + F(3)

jossa

ɳson = tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa prosentteina

 • käsisyöttöisillä kattiloilla, joita voidaan käyttää jatkuvasti 50 % osateholla: ɳson = 0,85 × ɳp + 0,15 × ɳn
 • automaattisyöttöisillä kattiloilla: ɳson = 0,85 × ɳp + 0,15 × ɳn
 • Käsisyöttöisillä kattiloilla, joita ei voida käyttää jatkuvasti 50 % osateholla tai sitä pienemmillä osatehoilla ɳson = ɳn
 • yhteistuotantokattiloilla ɳson = ɳ

 

F(1) =lämmönsäätölaitteiden mukautetusta vaikutuksesta johtuva heikkeneminen; F(1)=3%

F(2) = lisäsähkönkulutuksen negatiivinen vaikutus prosentteina:

 • käsisyöttöisillä kattiloilla, joita voidaan käyttää jatkuvasti 50 prosentin osateholla: F(2) = 2,5 x (0,15 x elmax + 0,85 x elmin + 1,3 x PSB)/(0,15 x Pn + 0,85 x Pp)
 • automaattisyöttöisillä kiinteän polttoaineen kattiloilla: F(2) = 2,5 x (0,15 x elmax + 0,85 x elmin + 1,3 x PSB)/(0,15 x Pn + 0,85 x Pp)
 • käsisyöttöisillä kiinteän polttoaineen kattiloilla, joita ei voi käyttää jatkuvasti 50 prosentin tai sitä pienemmällä osateholla: F(2) = 2,5 x (elmax + 1,3 x PSB)/Pn
 • yhteistuotantokattiloilla: F(2) = 2,5 x (elmax + 1,3 x PSB)/Pn

 

F(3) = yhteistuotantokattiloiden sähköhyötysuhteen positiivinen vaikutus prosentteina: F(3) = 2,4 x ɳel,n

Ylempi lämpöarvo GCV

 • GCV= GCVmf x (1-M)
 • GCV ja GCVmf ilmaistaan MJ/kg
 • M=polttoaineen kosteuspitoisuus osuutena polttoaineen kokonaismassasta

 

Tilalämmityksen kausittaiset päästöt

Hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöt ilmaistaan vakioituna kuivaan savukaasuun, joka sisältää 10 prosenttia happea vakio-olosuhteissa (0°C, 1013 millibar)

Hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien tilalämmityksen kausittaiset päästöt Es lasketaan seuraavasti:

 • Käsisyöttöisillä kattiloilla, joita voidaan käyttää jatkuvasti 50 prosentin osateholla: ES = 0,85 x Es,p + 0,15 x Es,n
 • automaattisyöttöisillä kattiloilla: ES = 0,85 x E s,p + 0,15 x Es,n
 • käsisyöttöisillä kiinteän polttoaineen kattiloilla, joita ei voi käyttää jatkuvasti 50 prosentin tai sitä pienemmällä osateholla: ES = Es,n
 • yhteistuotantokattiloilla: ES = Es,n
 • Es = hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöt mitattuna tapauksen mukaan 30% tai 50% osateholla
 • Es,n = hiukkasten, orgaanisesti sitoutuneen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöt mitattuna nimellislämpöteholla

Hiukkaspäästöt mitataan gravimetrisellä menetelmällä (huomioimatta orgaanisesti sitoutuneen hiilen muodostamia hiukkasia savukaasun sekoittuessa ilmaan)

Typen oksidin päästöt lasketaan typpimonoksidin ja typpioksidin summana ja ilmaistaan typpidioksidina.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Kiinteän polttoaineen kattiloiden parasta markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 1185/2015 liitteessä V.

Asetuksen voimaantuloajankohtana yhdenkään kiinteän polttoaineen kattilan ei todettu täyttävän kaikkia 1 ja 2 kohdassa yksilöityjä arvoja. Useat kiinteän polttoaineen kattilat täyttivät yhden tai useamman seuraavista arvoista:

1. Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus:

 • 96 prosenttia kiinteän polttoaineen yhteistuotantokattiloilla
 • 90 prosenttia kondenssikattiloilla
 • 84 prosenttia muilla kiinteän polttoaineen kattiloilla

2. Tilalämmityksen kausittaiset päästöt:

a) hiukkaspäästöt

 • 2 mg/m3 biomassakattiloilla
 • 10 mg/m3 fossiilisen polttoaineen kattiloilla

b) orgaanisesti sitoutuneen hiilen päästöt 1 mg/m3

c) hiilimonoksidipäästöt 6 mg/m3

d) typen oksidien päästöt

 • 97 mg/m3 biomassakattiloilla
 • 170 mg/m3 fossiilisen polttoaineen kattiloilla.

Edellä 1 kohdassa ja 2 kohdan a–d alakohdassa yksilöidyt viitearvot eivät välttämättä tarkoita, että ne voitaisiin kaikki saavuttaa samassa kiinteän polttoaineen kattilassa.

Esimerkki arvojen hyvästä yhdistelmästä on olemassa oleva malli, jonka tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus on 81 % ja tilalämmityksen kausittaiset päästöt ovat seuraavat: hiukkaset 7 mg/m3, orgaanisesti sitoutunut hiili 2 mg/m3, hiilimonoksidi 6 mg/m3 ja typen oksidit 120 mg/m3.