Usein kysytyt kysymykset

 1. Mikä tuotetietokanta?
 2. Mitä tuotteita vaatimus koskee?
 3. Mitä tarkoitetaan tuotetietokannan julkisella ja vaatimusten mukaisuutta osoittavalla osalla?
 4. Kenen on syötettävä tiedot tuotetietokantaan?
 5. Mitä tietoja tuotetietokantaan tulee syöttää?
 6. Miten tietoja voi syöttää tuotetietokantaan?
 7. Kuuluuko tuotetietokannan piiriin myös ekosuunnitteluasetusten mukaiset rakennustuotteet? Entä rakennustuoteasetuksen ja harmonisoitujen standardien mukaiset tuotteet?
 8. Kuinka turvallista tuotetietokantaan on syöttää tietoja?
 9. Mitä hyötyä tuotetietokannasta on?
 10. Kuinka kauan tuotetietokannassa tulee säilyttää tiedot?

 1. Mikä tuotetietokanta?

Energiamerkinnän tuotetietokanta EPREL on komission ylläpitämä tietokanta, jonne valmistajan ja maahantuojan on 1.1.2019 alkaen syötettävä tuotteitaan koskevat energiamerkintätiedot. Vaatimus koskee tuotteita, joilla on energiamerkintä ja sellaisia malleja, jotka on saatettu EU-markkinoille 1.8.2017 jälkeen.

 1. Mitä tuotteita vaatimus koskee?

Vaatimus koskee tuotteita, joille Euroopan komissio on antanut energiamerkintävaatimuksia, eli toisin sanoen tuotteita, joilla on energiamerkintä. Tuotetietokantaan on syötettävä sellaisten tuotteiden tiedot, jotka on saatettu EU-markkinoille 1.8.2017 jälkeen. Tätä aiemmin markkinoille saatettujen tuotteiden osalta tietojen syöttäminen tuotetietokantaan on vapaaehtoista.

 1. Mitä tarkoitetaan tuotetietokannan julkisella ja vaatimusten noudattamista koskevalla osalla?

Tuotetietokannassa on kaksi osaa. Toinen on yleisölle avoin julkinen osa, josta löytyy jokaisen mallin osalta mallitunniste, energiatehokkuusluokka, energiamerkki, tuoteseloste sekä tavarantoimittajan tiedot.

Toinen on vaatimusten noudattamista koskeva osa, johon on pääsy ainoastaan markkinavalvojalla ja komissiolla sekä tavarantoimittajalla omien tietojensa osalta. Vaatimusten noudattamista koskevassa osassa on yksityiskohtaisemmat tiedot muun muassa tuotteiden mitatuista teknisistä parametreista sekä mittauksissa suoritetuista laskelmista.

 1. Kenen on syötettävä tiedot tuotetietokantaan?

Velvollisuus koskee tuotteiden valmistajia ja maahantuojia sekä valmistajien valtuutettujen edustajia.

 1. Mitä tietoja tuotetietokantaan tulee syöttää?

Julkinen osa

Julkiseen osaan tulee syöttää tavarantoimittajan nimi ja yhteystiedot, mallitunniste, merkki sähköisesti, merkin energiatehokkuusluokka ja muut parametrit sekä tuoteselosteen parametrit sähköisesti.

Vaatimusten noudattamista koskeva osa

Vaatimusten noudattamista koskeva osaan (ns. compliance osa) on maahantuojan tai valmistajan puolestaan syötettävä kyseistä mallia vastaavien (ns. ekvivalenttimallien) jo markkinoille saatettujen mallien mallitunnisteet sekä tarkemmin energiamerkintäasetuksen (EU) 2017/1369 12 artiklan 5 kohdan mukaiset tekniset asiakirjat, jotka ovat:

 1.  mallin yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ja helposti;
 2.  viittaus sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin tai muihin käytettyihin mittausstandardeihin;
 3.  erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon mallia koottaessa, asennettaessa, huollettaessa tai testattaessa;
 4.  mallista mitatut tekniset parametrit;
 5.  mitattujen parametrien yhteydessä suoritetut laskelmat;
 6.  testausolosuhteet, jollei niiden b alakohdan mukainen kuvaus ole riittävä.

Lisäksi tavarantoimittaja voi syöttää tietokantaan vapaaehtoisesti teknisten asiakirjojen lisäosia.

 1. Miten tietoja voi syöttää tuotetietokantaan?

Tuotetietokantaan voidaan syöttää tietoja kolmella eri tapaa:


 

 1. Kuuluuko tuotetietokannan piiriin myös ekosuunnitteluasetusten mukaiset rakennustuotteet? Entä rakennustuoteasetuksen ja harmonisoitujen standardien mukaiset tuotteet?

Tällä hetkellä tuotetietokanta koskee vain niitä tuotteita, joille on annettu energiamerkintäasetus. Näin ollen ne tuotteet, jotka ovat vain ekosuunnittelun piirissä ilman energiamerkintäasetusta, eivät kuulu tuotetietokantavelvoitteen piiriin. Rakennustuoteasetus tai harmonisoitujen standardien mukaiset tuotteet kuuluvat tuotetietokantavelvoitteen piiriin, jos niille on energiamerkintäasetus. Mikään toinen asetus tai säädös ei siis vapauta tuotetta tietokantavelvoitteesta, mutta toisaalta ilman energiamerkintäasetusta näille muille tuotteille ei ole tätä velvoitetta.

 1. Kuinka turvallista tuotetietokantaan on syöttää tietoja? 

Energiamerkintäasetus edellyttää, että tuotetietokantaa suojataan tahattomalta käytöltä ja että tietojen luottamuksellisuudesta vaatimusten mukaisuuden noudattamista koskevassa osassa huolehditaan tiukkojen turvallisuusjärjestelyjen avulla.

 1. Mitä hyötyä tuotetietokannasta on?

Tuotetietokannan tarkoituksena on tukea markkinavalvojien tehtäviä suorittaa energiamerkintäasetuksen ja energiamerkintää koskevien tuoteryhmäkohtaisten säädösten mukaista valvontaa. Lisäksi tuotetietokannan tarkoituksena on tiedottaa yleisölle markkinoille saatetuista tuotteista sekä niiden energiamerkeistä ja tuoteselosteista, ja tarjota komissiolle ajantasaista tietoa tuotteiden energiatehokkuudesta energiamerkkien uudelleentarkastelua varten.

Komissio on arvioinut, että 10-25 % markkinoilla olevista tuotteista eivät täysin täytä energiamerkinnälle asetettuja vaatimuksia ja jopa 10 % mahdollisesta energiansäästöstä jää tämän vuoksi saavuttamatta. EPREL-tuotetietokannan keskeinen tavoite on helpottaa ja tehostaa markkinavalvontaa tältä osin. Valmistajien ja maahantuojien on nykyisin rekisteröitävä tuotteensa ja niitä koskevat keskeiset tiedot tuotetietokantaan, jolloin markkinavalvojille olennainen tieto on jatkossa helposti saatavilla.

 1. Kuinka kauan tuotetietokannassa tulee säilyttää tiedot?

Tiedot tulee säilyttää tuotetietokannan vaatimusten noudattamista koskevassa osassa 15 vuotta sen jälkeen tuotteen markkinoilta poistumisen jälkeen, eli sen jälkeen, kun tuotetta ei enää tuoda markkinoille.

Tuotetietokannan julkisesta osasta tietoja ei saa poistaa.